Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

Вклучување нови точки во Дневниот ред

Предлагање нови одлуки

Прашања во врска со точките од Дневниот ред

Електронско гласање

Гласање со кореспонденција

Гласање преку полномошник

Одлуки донесени на Собрание